Zurück

 
 
 

065 / 13 cm

Nagelzange
mit hoher Nase

Nickel
Chrom